Vakuusmaksu

Asukkaalta peritään vuokrasuhteen alkaessa vakuusmaksu sen varalle, ettei vuokralainen täytä huoneenvuokralain mukaisia velvoitteitaan. Vakuusmaksuksi käy myös Kelan myöntämä vuokravakuus.

Ennen asukkaan sisään muuttoa on huoneistoon tehty ne korjaukset, jotka ovat vuokran tasoon ja talon ikään nähden asianmukaisia.

Vuokrasuhteen päättyessä suoritetaan asunnon tarkastus. Tarkastuksessa käydään läpi huoneiston lisäksi mahdollinen parveke, terassi, patio, piha-alue, kylmäkellari sekä irtaimistovarasto. Mahdolliset viat ja puutteet kirjataan ja verrataan sisään muuton aikaiseen tilanteeseen. Tämän perusteella määritetään, onko asumisaikana asunto kulunut enemmän kuin mitä normaalisti voidaan kohtuudella ja normaalilla kulumisella olettaa. Uuden asukkaan ilmoittamatta jättämät virheet tai puutteet katsotaan hänen itsensä aiheuttamiksi.

Pois muuttaessaan asukas saa vakuusmaksun takaisin, jos on hoitanut huoneistoa hyvin, eikä siellä ole enempää vikoja tai puutteita, kuin mitä voidaan kohtuullinen kuluminen huomioon ottaen olettaa. Vakuusmaksusta pidätetään mahdollinen vuokrasaatava ja/tai asukkaan aiheuttamien vahinkojen korjauskustannukset.

Mikäli maksettu vakuusmaksu ei riitä em. kustannuksiin, joudutaan ylimenevä osa perimään joko vapaaehtoisesti tai oikeusteitse

Vakuutukset

Asukkaan tulee hankkia kotivakuutus vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Taloyhtiöllä on kiinteistön vakuutus, joka korvaa vain ja ainoastaan kiinteistön kiinteisiin rakenteisiin kohdistuvat vahingot. Kotivakuutuksella saat korvauksen varkaudesta, palovahingosta, vesivuotovahingosta ynnä muista asunnossasi sattuvista vahingoista vakuutustyypistä riippuen.

Mahdollisesti naapurin aiheuttamat vahingot korvataan vain kotivakuutuksesta, ei kiinteistön vakuutuksesta.

Valaisimet

Kiinteiden valaisimien lampunvaihdot ovat asukkaan vastuulla.

Valaisimien kattorasioita ei saa avata ja/tai poistaa katosta. Kun muutat pois, varmista, että kaikki kattovalaisimet on poistettu ja kattorasiat ovat paikallaan. Valaisimien poisto ja kattorasioiden asennus laskutetaan asukkaalta.

Vesilaskutus

Monissa yhtiöissämme on huoneistokohtaiset vesimittarit, jolloin laskutus tapahtuu mittareiden mukaisen kulutuksen mukaan. Tällöin peritään vuokran maksun yhteydessä vesiennakkomaksua. Kulutus laskutetaan mittareiden mukaisesti kaksi kertaa vuodessa sekä vuokralaisen vaihtuessa. Mikäli vesitasauslasku osoittaa hyvitystä, maksetaan hyvitys tilillesi edellyttäen, ettei ole avointa saldoa.

Joissakin taloissa vedestä peritään kiinteää vesimaksua. Perusteena on asunnon asukkaiden lukumäärä. Maksu vahvistetaan talousarviokokouksessa vuodeksi kerrallaan. Huolehdi, että kaikki asunnossa asuvat on ilmoitettu talonkirjoihin. Mikäli vesimaksun perusteena oleva asukaslukumäärä muuttuu, on asukkaan ilmoitettava muutosta NVT:n toimistoon. Muuttoilmoituksen saa tulostettua www.naantalinvuokratalot.fi tai NVT:n toimistolta. Ilmoita muutosta riittävän ajoissa. Poismuutosta johtuvaa kiinteän vesimaksun määrää ei korjata taannehtivasti.

Joissakin yhtiöissä myös vesimaksu sisältyy vuokraan.

Laskutushinta on paikallisen vesilaitoksen perimien taksojen mukainen.

Vikailmoitukset

Kun huomaat huoneistossasi tai yleisissä tiloissa vikoja tai puutteita, lähetä asiasta sähköinen vikailmoitus. Tee kiireelliset ilmoitukset aina puhelimitse suoraan huoltoyhtiölle. Huoltoyhtiön yhteystiedot löydät talon ilmoitustaululta.

Vuokran maksaminen

Vuokra ja siihen liittyvät maksut suoritetaan NVT:n asunnoissa etukäteen kunkin kuukauden 2. päivään mennessä. Ensimmäiset vuokranmaksuohjeet saat vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Asukkaille jaetaan vuoden lopussa koko seuraavan vuoden vuokranmaksuohjeet ja tieto mahdollisesta vuokran tarkistuksesta. Jos vuokraa tarkistetaan, vuokran tarkistus asuu voimaan 1.3. alkaen. Vuokran voi maksaa myös suoramaksulla tai verkkolaskulla.

Vuokranmaksukyvyn tilapäisesti alennuttua on asukkaan heti otettava yhteyttä NVT:n toimistoon maksujärjestelyjen sopimiseksi joko puh. 02 434 0645 tai sähköpostitse vuokravalvonta@nvt.fi.

Noudatamme perinnässä hyvää perintätapaa. Jos asukas jättää saatavan maksamatta, siirtyy saatava perintätoimistolle. Vuokralainen vastaa perintätoimiston kuluista. Saatavasta peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Maksukehotuksesta peritään maksukehotuskulu.

Maksamattomista saatavista haetaan käräjäoikeuden häätö- ja perintäpäätös, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös toimitetaan ulosottovirastolle häätöä ja perintää varten. Vuokran maksun laiminlyönnin seurauksena voi olla huoneiston menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen ja perimiskulut. Oikeuden päätös aiheuttaa yleensä myös maksuhäiriömerkinnän.

Hyvin toimiva perintä on kaikkien asukkaiden etu, koska omakustannusperiaatteella määritellyissä vuokrissa vuokrarästit jäävät hoitamattomina muiden asukkaiden maksettavaksi.

KELA ja Varha myöntävät erilaisia asumiseen tarkoitettuja tukia. Nämä on asukkaan syytä selvittää hyvissä ajoin.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Kun olet muuttamassa pois asunnostasi, muistathan sanoa vuokrasopimuksesi ajoissa irti huoneenvuokralain mukaisesti. Muu kuin kirjallinen irtisanomisilmoitus on pätemätön (Irtisanomiskaavake doc pdf).

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on vastaanotettu NVT:n toimistolla. Irtisanomisilmoituksen saa tulostettua www.nvt.fi tai NVT:n toimistolta.

Muista muuttaessasi !

• tyhjennä ja siivoa huoneisto erillisen ohjeen mukaan ”muuttajan muistilista ja siivousohje”, löydät sen verkkosivuiltamme www.nvt.fi
• irtisano sähkösopimus
• tee virallinen muuttoilmoitus ja osoitteenmuutos postiin
• varmista, että vuokrat ja maksut on hoidettu
• palauta kaikki avaimet NVT:n toimistoon.
• jos sovit seuraavan asukkaan kanssa asuntoon jätettävistä tavaroista, esim. astianpesukone, tulee jätettävistä tavaroista täyttää ”Tavaroiden luovutus uudelle vuokralaiselle” -lomake, jonka saat tulostettua www.nvt.fi. Mikäli lomaketta ei ole toimitettu NVT:n toimistoon vuokrasuhteen päättyessä, tyhjennetään tavarat kaatopaikalle. Kustannukset laskutetaan poismuuttavalta asukkaalta.

Vuokranantajalla on halutessaan oikeus tulla tarkistamaan huoneiston kunto ja esitellä asuntoa uusille vuokralaisille sopimalla siitä vuokralaisen kanssa etukäteen.

NVT tarkistaa huoneiston kunnon, kun muutat asunnosta pois.

Vuokrasopimus

Asukkaaksi valituille ilmoitetaan sähköpostitse asunnon saannista. Ilmoituksessa kerrotaan vuokralle annettavan asunnon sijainti, koko, vuokran suuruus, muuttopäivä ja vakuuden määrä. Lisäksi mukana on vakuusmaksulasku, jonka maksamalla varmistat ko. asunnon saannin.

Ennen vuokrasopimuksen kirjoittamista on uuden asukkaan suoritettava vakuusmaksu. Tämä on huoneenvuokralain mukainen käytäntö ja vakuus siitä, että vuokralainen maksaa vuokran ajallaan sekä vastaa mahdollisista korjaus- ym. kuluista pois muuttaessaan.

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen sovitaan NVT:n asiakaspalvelun kanssa vakuusmaksun suorittamien jälkeen. Avaimet luovutetaan vuokrasuhteen alkamispäivänä.

Jos pois muutettaessa asunnossa havaitaan vikoja tai puutteita ja ne katsotaan vuokrasuhteen aikana ilmenneiksi, on asukas tällöin korvausvelvollinen.

Muut asumisen ehdot löytyvät mm. vuokrasopimuksesta ja huoneenvuokralaista.

Yleiset tilat

Tupakointi yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti eikä tiloja saa käyttää oleskelu-, lastenleikki- tai muuna yleisenä paikkana.

Portaikossa ei saa säilyttää tai pitää mitään tavaroita eikä sitä voi käyttää tavaroiden jakopaikkana.

Pyörät, kelkat ja lastenvaunut on säilytettävä niitä varten varatuissa paikoissa. Tavaroiden säilytys piha-alueella on kielletty.

Sähkökulkuneuvojen esim. sähkömopojen, sähköpotkulautojen, sähköskootterien ym. vastaavien laitteiden lataus on ehdottomasti kielletty yleisissä tiloissa.

Ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiintuvat uudelleen.

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen käyttäjien on siistittävä jälkensä.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.